Observera att nedanstående text finns att ladda ner i word-format i filen SENIB_Indata.docx för att man lättare ska kunna fylla i svar mellan raderna.

Vilka uppgifter som behövs för att kunna fastställa nödvändig energiförbrukningsnivå och eventuell besparingspotential i fastigheten/fastigheterna:

(För att endast få fram förinställningvärden till radiatorventiler så behövs bara information från punkt 1 till 8 ifrån både detta stycke och stycket inunder. Dessutom behöver man veta DUT [Dimensionerade Utomhus Temperatur] för orten som fastigheten är belägen på men DUT kan lätt tas fram med hjälp av SENIB om så önskas.)

1. Arkitektritningar över varenda våningsplan för alla hus som är kopplade till samma undercentral. För de våningsplan som är lika dana räcker det med en ritning av ett av våningsplanen. I filen Exempel_Energibesparingskalkyl.pdf kan du i den röda texten se vad för slags information som måste finnas på varje våningsplansritning. Det är även till stor hjälp om PDF-filerna är döpta enligt ett system som är enkelt att förstå, t.ex. om tre hus är lika dana och består av tre våningar där de två översta våningarna är lika dana så skulle filerna kunna döpas ”Hus 1, 2 och 3 - Plan 0.pdf” och ”Hus 1, 2 och 3 - Plan 1-2.pdf”. Ritning över källaren är dock inte nödvändig om ingen del av källaren behöver värmas till normal rumstemperatur. Vi behöver dock ändå veta vilka hus som har resp. inte har källare. Vi förutsätter att eventuell vind är ouppvärmd så länge inget annat sägs eller anges.

2. Vid flera hus kopplade till samma undercentral behöver vi även en situationsplan över hur alla husen är positionerade till varandra alternativt en lista över husen så att inget hus av misstag utelämnas.

3. U-värden på väggar och tak alternativt en beskrivning över väggarnas och takens konstruktion. Man brukar kunna hitta den informationen i den tekniska beskrivningen för fastigheten eller som en genomskärning av vägg och tak på någon av ritningarna över fastigheten. Tänk på att väggarna eller vinden kan ha tilläggsisolerats efter att huset ursprungligen byggdes och ritningarna producerades. Meddela i sådana fall det.

4. Rumshöjden på varje våningsplan. Finns i sektionsritningen över fastigheten alternativt så får man mäta upp rumshöjden på plats.

5. Fasadritning eller bilder av fasaderna alternativt att ni förklarar i ord om huset har normalt med fönster eller har stora uppglasade väggytor som i viss ny bebyggelse.

6. Typ av ventilation i huset. Självdrag, frånluft (F-system), frånluft med återvinning med hjälp av värmepump (F-system), från och tilluft (FT-system), från och tilluft med värmeväxlare (FTX-system).

7. Om ventilationen är något annat än självdrag är det bra om en OVK (Obligatorisk Ventilations Kontroll) finns så att vi kan räkna fram det totala luftflödet i huset och få en kontroll på att det är cirka 0,5 luftomsättningar per timme.

8. Vilken nuvarande uppskattad genomsnittlig inomhustemperatur det är i huset och vilken inomhustemperatur som önskas. Meddela gärna om ni känner till om det är ojämn temperatur mellan olika lägenheter. Om inget annat sägs så räknar vi med att ni vill ha mellan 20 och 21 grader i lägenheterna.

9. Är VVC (Varmvatten cirkulation) installerat i huset? Om inget annat sägs så förutsätter vi att VVC finns i huset och att VVC-ledningarna har separat isolerad tillopp och returledning.

10. Typ av värmesystem i huset. T.ex. fjärrvärme och/eller värmepump och installerad effekt på enheterna. T.ex. 32 kW värmepump. (Om huset har kylning på sommaren behöver vi även få veta det.)

11. Total energiförbrukning under minst ett år eller flera perioder under minst ett år. Vid uppvärmning med flera olika enheter, t.ex. värmepump och pelletspanna, behöver vi förbrukning för alla energislag, som i detta fall skulle vara antal kWh el och antal ton pellets. Vi behöver då även få veta hur dessa enheter används. T.ex. att pelletspannan endast startar som spetsvärme när värmepumpen inte räcker till eller att pelletspannan är den enda som kan värma tappvarmvattnet.

12. Total vattenanvändning i m³ (kall och varm). Om separat varmvattenmätare finns installerad så vill vi även ha den mätarställningen.

13. Cirka antal boende i fastigheten/fastigheterna om det är känt.

14. En energideklaration över fastigheten är egentligen ingenting vi behöver då det vi utför är en mer grundlig "energideklaration" än den som är lagstadgad men den kan ge svar på någon av ovanstående frågor och kan användas för att verifiera uppgifter som vi valt att använda oss av vid vår energiberäkning.

När vi jämfört vår budgeterade energianvändning med den verkliga energianvändningen så kan vi tillsammans avgöra om vi ska gå vidare.

Vilka uppgifter som dessutom behövs för att kunna utföra en injustering av värmesystemet i fastigheten/fastigheterna:

1. Har huset ett 1-rörssystem eller ett 2-rörssystem? (Vid 1-rörssystem så är vissa av radiatorerna seriekopplade medans i ett 2-rörssystem så är alla radiatorer parallellkopplade.)

2. Distribueras värmen via vattenburna radiatorer och/eller vattenburen golvvärme?

3. Vilka radiatorventiler är installerade? Fabrikat och modell. (Fabrikat och modell på själva termostatkroppen är inte lika viktigt att veta utan det är ventilen som termostatkroppen sitter på som vi behöver information om. I vissa fall rekommenderar vi dock att termostatkropparna ska maxbegränsas till 23 grader enligt tillverkarens anvisningar.)

4. Vilka rum sitter det radiatorer i? För exempel se filen Exempel_Radiatorer.pdf.

5. Vilken cirkulationspump är installerad för radiatorsystemet? Fabrikat och modell. Då kan vi ta reda på om den går att ställa på konstanttryckhållning, 1,3 mVp (meter vattenpelare) vid aktuella flöden.

6. Vilken reglercentral som finns alternativt att ni kan bekräfta att framledningskurvan i reglercentralen går att ställa in som vi önskar. I reglercentralen måste man kunna ställa in vilken framledningstemperatur som ska ledas ut vid minst 3 olika utomhustemperaturer. T.ex. vid +20, 0 och -20 grader. Kan man det? Annars måste den bytas.

7. Om huset värms upp med fjärrvärme så vill vi gärna veta fabrikat och modell på värmeväxlare och styrventiler på primärsidan. Injustering kan dock oftast göras med gott resultat utan byte av någon av dessa delar.

8. Finns det några stamregleringsventiler (STAD) eller några ventiler i kulvertarna för att reglera flödet till varje enskild fastighet?

Så här går injusteringen till (om vi konstaterat att radiatorventiler och cirkulationspump med fler delar är tillfredsställande och möjliga att använda sig av med lågflödesmetoden):

Meddela de boende
De boende informeras i god tid om att injustering av fastighetens värmesystem ska göras och att tillträde till samtliga lägenheter kommer att behövas vid två fasta tillfällen. Dessutom kan man informera om att ett besök kan komma att göras däremellan i några av lägenheterna där de boende ändå råkar vara hemma och kan släppa in oss och hos dem som hört av sig att det är för kallt eller för varmt. I de lägenheterna som får ett återbesök mellan de två fasta tillfällena så kontrollerar vi temperaturerna och gör eventuella efterjusteringar på radiatorer och/eller i reglercentralen.

Första besöket (Injusteringen)
Vi ser gärna att någon som är bekant med fastigheten följer med och ringer på och öppnar dörrar till de olika lägenheterna vid det första tillfället. Om detta är en fastighetsskötare så kan den personen med fördel avmontera alla termostatkroppar medans vi gör själva injusteringen på radiatorventilerna. Termostatkropparna ska inte återmonteras nu. Antingen lämnas termostatkropparna på fönsterbrädorna eller så tas de med till annat förvaringsställe för att ha kontroll över dem. (Eventuellt kan termostatkropparna maxbegränsas till 23 grader om det inte är gjort sedan tidigare och om den funktionen finns på termostatkropparna. MMAs termostatkroppar har den funktionen.)

Andra besöket (Kontroll av resultat och efterjusteringar)
Efter cirka en vecka och om det är tillräckligt kallt utomhus då så kan detta återbesök göras enligt informationen som tidigare gått ut till de boende. Detta kan utföras av oss eller er beroende på vad vi kommit överens om. Om den utförs av er så håller vi en dialog per telefon om vad man kan behöva tänka på och vad det finns för knep för att komma tillrätta med olika scenarion.

Tredje besöket (Slutjustering och återmontage av termostatkroppar)
Eventuellt kan ytterligare en efterjustering göras för vissa lägenheter vid ett senare tillfälle och i samband med den kan även alla termostatkroppar återmonteras av er eller oss beroende på vad vi kommit överens om.

Överlämnande av dokumentation
Vi överlämnar allt material i samband med färdigställandet. Excelfil med alla förinställningsvärden på ventilerna alternativt förinställningsvärden inprickade på ritningar, totala pumpflödet och installerade effekter. m.m.

comments powered by Disqus